به نام او….
این برگه یک دفترچه یادداشت موقتی برای شما ایجاد میکند که به محض بارگذاری مجدد صفحه ، همه یادداشت های شما پاک میشود.
اطلاعات شما هیچ جا ذخیره نخواهد شد.

گروه طراحی IPR20